Знания, умения, компетенции,квалификация и реализация!

Какво ви гарантираме?

  • Законосъобразно и сигурно обработване на личните данни на гражданите.

  • Внимание и загриженост към Вашите проблеми, любезно, търпеливо и отзивчиво отношение.

Какво ви гарантираме?

  • Равнопоставеност при достъпа до услугите, които предоставяме.

  • Без пряка или непряка дискриминация..

УТП „МЕЧТАНА РЕАЛИЗАЦИЯ“ ООД

е юридическо лице с ръководител г-жа Айтен Мехмед и директор Берна Гюрселова

УТП насърчава заетостта, пазара на труда, професионално ориентиране и обучение на възрастни лица. Регистрира, информира и подпомага активно търсещи работа лица, както в страната, така и в ЕС.