РЪКОВОДИТЕЛ  на УТП„МЕЧТАНА РЕАЛИЗАЦИЯ“ ООД

АЙТЕН МЕХМЕД

– старши учител при ПГИ гр. Шумен

IMG_2418.jpg

ДИРЕКТОР

Берна Гюрселова Шукриева

 

Началник отдел “ПУ“/Посреднически услуги/- Иванета Методиева Методиева

Главен експерт- Богдана Ангелова Паунова

Старши експерт- Джансу Ферхан Мехмедемин

Младши експерт- Баръш Байрам Фикри

Главен специалист- Даяна Свиленова Илиева

Старши специалист- Джейхун Ибрям Курт

Финансово-счетоводен отдел

Главен счетоводител- Нергис Рейханова Ефраимова

Счетоводител- Али Ердинчев Алиев

Началник  отдел „АППТ“ /Актуална политика на пазара на труда/- Джансевер Билгин Реджеб“

Главен експерт- Петра Валентинова Жечева

Старши експерт- Бурчин Хюсеин Етям

Младши експерт- Гамзе Шахин Шабан

Помощен персонал

Охрана-Енгин Билгин Мустафа

Хигиенист-Иво Маринов Маринов